Selecció de personal Granollers

Metodologia de Selecció
 • Anàlisi funcional del lloc de treball.
 • Definició de les competències professionals, personals i actitudinals necessàries.
 • Reclutament:
  • Implantació de les accions de reclutament definides (anunci a premsa, internet, bases de dades internes, Web Affinis…)
 • Preselecció: Cribatge curricular.
 • Entrevistes personals.
 • Avaluació de les competències i aptituds específiques necessàries per al desenvolupament d'un determinat lloc de treball.
  • Aptituds, habilitats i coneixements.
  • Motivacions, actituds i preferències.
 • Entrevistes competencials.
 • Referències.
 • Elaboració de l'informe.
 • Presentació candidats.
 • Seguiment.
Honoraris de Selecció

Affinis estableix un sistema flexible d'honoraris. Aquest sistema calcula els honoraris en funció de:

 • Salari Brut Anual (SBA) que l'empresa tingui previst pagar al candidat a seleccionar.
 • La Garantia que el cliente precisi.
 • La Forma de Pagament.

 

Tenim una calculadora ON-LINE on podrà calcular els honoraris en funció de les seves necessitats. Pot accedir a aquesta calculadora sol.licitant accès al nostre equip.

Affinis treballa de forma exclusiva i requereix que els seus clients no contractin els serveis a altres empreses durant el període de la seva intervenció.

Informem puntualment als nostres clientes sobre la situació del procés de selecció i es mantindran les reunions que es considerin oportunes durant el procés amb el client.

Garantia de Selecció

Affinis garanteix els seus processos de selecció durant el temps que el client estimi oportú.

Affinis es compromet a reiniciar el procés de selecció de forma totalment gratuïta si el client no queda satisfet amb la selecció i decideix rescindir el contracte al candidat seleccionat, o el candidat causa baixa voluntària a l'empresa durant el període de garantia (excloent-hi les despeses que poguessin derivar de la inserció d'anuncis).